REGULAMIN 7. KOBIERZYCKIEGO BIEGU Z KONSTYTUCJĄ 5 i 10 km oraz biegów młodzieżowych 1350 m i 2700 m.

03.05.2024

I CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Kobierzyce.
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

II ORGANIZATORZY

 1. Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
 2. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

III KONTAKT
Organizatorzy: sekretariat.kosir@sport-kobierzyce.pl, Jacek Urbanowicz biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne: – zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.biegzkonstytucja.pl

IV TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się dnia 03.05.2024, łączny limit uczestników to 510 osób:

 • 5 km o godz. 11:00
 • 10 km o godz. 11:00
 • bieg małego patrioty – 1350 m (zapisy do 28.04.2024) – 10:00
 • bieg młodego patrioty – 2700 m (zapisy do 28.04.2024) – 10:00
 • bieg krasnala – dystans ok. 340 m (zapisy w dniu biegu, limit 50 dzieci)

2. Start i meta do biegu 5 i 10 km oraz biegów młodzieżowych i towarzyszących znajduje się przy przy przy Hali Sportowo-Widowiskowej i. Adama Wójcika w Kobierzycach ul. Dębowa 20.
3. Biuro zawodów znajduje się przy Hali Sportowo-Widowiskowej i. Adama Wójcika w Kobierzycach ul. Dębowa 20.

4. Godziny otwarcia biura zawodów 08:30 – 10:30

V BIEGI TOWARZYSZĄCE

Bieg Małego i Młodego Patrioty 1350 m i 2700 m

 • Start obu biegów o 10:00. Do biegu będą prowadzone zapisy elektroniczne do 28.04.2024,
 • Każdy z uczestników otrzyma numer startowy, baton, wodę, odlewany medal.
 • Koszt uczestnictwa wynosi 20 zł. (płatność online przy zapisach lub na numer konta podany poniżej. W tytule przelewu prosimy napisać: Kobierzyce, Imię, Nazwisko)
 • obowiązuje limit 100 miejsc na oba dystanse razem. Niewykorzystane miejsca w terminie do 21.04.2024 zostaną przekazane do puli miejsc na bieg główny 5,10 km
 • obowiązuje limit czasowy biegu – 20 min

Kategorie wiekowe:

 • Biegu Małego Patrioty 1350 m 8 lat i nie więcej niż 12 lat (rocznikowo),
 • Biegu Młodego Patrioty 2700 m 13 lat i nie więcej niż 16 lat (rocznikowo).

Za każdego uczestnika biegu opiekun prawny będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach. Można przynieść już podpisane oświadczenie.

Bieg Krasnala

 • bieg jest bezpłatny,
 • bieg ma charakter zabawy i nie jest nastawiony na rywalizację,
 • start 12.50,
 • zapisy w dniu biegu w biurze zawodów od godziny 10:00 do wyczerpania limitu miejsc. Limit miejsc to 50 dzieci,
 • bieg jest bezpłatny na symbolicznym dystansie ok. 340 metrów,
 • każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy numer, słodki upominek,
 • obowiązuje limit wiekowy do 7 lat.
 • W biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja zawodników. Liczy się udział, nie wynik.
 • Opiekun podpisuje w biurze zawodów oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w biegu.
 • Każdy młody uczestnik otrzymuje pamiątkowy numer startowy do wyczerpania limitu miejsc.
 • Każdy młody uczestnik biegu z numerem startowym otrzymuje upominek na mecie.
 • Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne dla uczestników biegu.

VI TRASA BIEGU

 1. Dystanse 5 km i 10 km (2 pętle po 5000 m).
 2. Trasa płaska, oznaczona co kilometr.
 3. Nawierzchnia asfaltowa z atestem PZLA
 4. Na trasie 5 i 10 km znajduje się 1 punkt nawadniania oraz toalety.
 5. W biegu na 5 i 10 km obowiązuje limit czasowy – 90 min,
 6. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 7. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VII KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn – puchary miejsca 1-3
 2. Klasyfikacja mieszkańców gminy Kobierzyce kobiet i mężczyzn – puchary miejsca 1-3
 3. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych, kobiet i mężczyzn – puchary miejsca 1-3
K 16 od 16 do 19 lat K 20 od 20 do 29 lat K 30 od 30 do 39 lat K 40 od 40 do 49 lat K 50 od 50 do 59 lat K 60 od 60 do 69 lat K 70 powyżej 70 lat M16 od 16 do 19 lat M 20 od 20 do 29 lat M 30 od 30 do 39 lat M 40 od 40 do 49 lat M 50 od 50 do 59 lat M 60 od 60 do 69 lat M 70 od 70 do 79 lat M 80 powyżej 80 lat

VIII POMIAR CZASU

 1. W biegach głównych na 1350m, 2700 m, 5 km, 10 km, pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa (nr startowego) może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

IX NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

1. Zawodnicy z każdego biegu otrzymają pamiątkowy medal,
2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do biura zawodów otrzymają pakiet startowy.

 • woda
 • numer chipowy
 • techniczna koszulka biegu
 • flaga Polski
 • medal odlewany

3.Najlepsi zawodnicy (pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn) otrzymają: Miejsca 1-3 – puchary. Dystans 5 i 10 km, kat. OPEN, Gmina i kat. wiekowe, Nordic Walking – Open 5 km.

4.Do dyspozycji zawodników przewidziane będą szatnie z zapleczem sanitarnym.
5.Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 9.00 – 14.00.
6. Organizator nie przewiduje nagród finansowych/rzeczowych dla zwycięzców. Jeżeli by się pojawiły to opublikujemy o tym informację w osobnym komunikacie na stronie biegu.

7. Uczestnicy biegów na 5, 10 km, będą brać udział w losowaniu nagród rzeczowych.
8. Warunkiem otrzymania nagród/pucharów jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
9. W biegach głównych przewidziany jest limit miejsc startowych: 500 osób, razem na oba dystanse.

X ZGŁOSZENIA DO BIEGU
1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 01.05.2024 r. do godz. 24:00
2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:

 • do 31.03.2024 r. 80 zł
 • do 21.04.2024 r. 90 zł
 • do 01.05.2024 r. 100 zł
 • do 21.04.2024 r. 50 zł tylko dla mieszkańców Gminy Kobierzyce
 • do 01.05.2024 r. 80 zł tylko dla mieszkańców Gminy Kobierzyce
 • do 01.05.2024 r. Nordic Walking 5km – 60 zł
 • do 03.05.2024 – 100 zł dla wszystkich na każdym dystansie.

(Zapisy w dniu biegu zostaną uruchomione tylko w przypadku wolnych miejsc startowych co zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie po zakończeniu zapisów elektronicznych.)

5. Zapisy do biegu są otwarte wg. dat powyżej, za uczestnika biegu uważa się osobę, która jest zapisana i dokonała opłaty startowej. Limit biegu dotyczy tylko opłaconych uczestników.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku osiągnięcia limitu uczestników biegu.

7. W dniu biegu zapisy będą możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc startowych.

8. Po dokonaniu zapisów internetowych zawodnik ma możliwość wykonania opłaty startowej online. Opłaty startowej można również dokonać tradycyjnie, przelewem. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
 • nr konta 44105015751000009080005508
 • Proszę o dopisek na przelewie: Kobierzyce, nazwisko i imię

9. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi również w przypadku gdy impreza nie może się odbyć ze względu na „siłę wyższą” jak kataklizm czy uzasadnione względy bezpieczeństwa.  Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę do 7 dni przed biegiem. Jedyną podstawią zwrotu jest przypadek gry impreza nie może się odbyć z winy organizatora.

10. Każdy uczestnik biegu będzie podpisywał w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
11. Zawodnik może się zapisać tylko na jeden dystans biegu.

12. Środki finansowe z opłat wpisowych trafiają na konto stowarzyszenia Pro-Run Wrocław

XII UCZESTNICTWO

 1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście,
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów,
 3. Do startu w biegach głównych są dopuszczone osoby niepełnoletnie jednak tylko od wieku 16 lat. Zawodnik niepełnoletni musi okazać w biurze zawodów upoważnienie od prawnych opiekunów.
 4. Każdy zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu,
 5. Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym (zgoda zawiera się w podpisywanym oświadczeniu)
 6. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania,
 7. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt 14. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Pro-Run, Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Gminę Kobierzyce.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – Gminy Kobierzyce.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.biegzkonstytucja.pl
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów na które nie ma wpływu, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.